Artikel 1. Definities

De begrippen die voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn als volgt te definiëren:

 • Verhuurder: bootverhuur ’t Bevertje te Oosterhout (KvK-nummer: 76462633, btw-nummer: NL003087106B23).
 • Huurder: degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten.
 • Vaartuig: het vaartuig van bootverhuur ’t Bevertje, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.
 • Huurovereenkomst: overeenkomst tussen bootverhuur ’t Bevertje en de huurder waarbij er tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik wordt gegeven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur.
 • Overmacht: hiermee wordt verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop de verhuurder/huurder geen invloed kan uitoefenen.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere overeenkomst en (rechts)handeling tussen bootverhuur ’t Bevertje en huurder.
 • Veranderingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

 Artikel 3. Offerte en aanbod

 • Bootverhuur ’t Bevertje brengt haar aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit. De prijzen in de aanbiedingen en offertes gelden onder voorbehoud van typefouten.
 • Een mondeling aanbod vervalt indien het niet direct wordt geaccepteerd.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden en borg

 • De betaling van totale huursom dient voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan.
 • Bij aanvang van de huurperiode is de huurder aan de verhuurder een borg voor de gehuurde boot verschuldigd. De hoogte van de borgsom is afhankelijk van de duur van de verhuurperiode, met een minimum van € 500,00. Deze borg is opgenomen op de verkoopfactuur van de verhuurder en dient betaald te zijn voor aanvang van de bootverhuur. De borg wordt door de verhuurder bij het terugbrengen van het vaartuig in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode, aan de huurder gerestitueerd.
 • De verbruikte brandstof wordt op basis van de werkelijk verbruikte hoeveelheid tegen een in de markt geldende prijs afgerekend. De afrekening vindt plaats door middel van een inhouding op de door de huurder betaalde borgsom.
 • Het vaartuig wordt bij vertrek schoon opgeleverd en dient weer netjes te worden ingeleverd. Zo niet, is verhuurder genoodzaakt additionele schoonmaakkosten ad € 30,00 in rekening te brengen (bovenop de normale schoonmaakkosten), deze kosten worden dan ingehouden van de vooraf betaalde borgsom.

Artikel 5. De huurovereenkomst

 • De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de huurder. Deze wordt schriftelijk vastgelegd.
 • De huurovereenkomst bevat een omschrijving van het vaartuig wat wordt gehuurd en daarnaast worden ook de huurperiode, de huursom en de wijze van betaling vermeld.
 • Er dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond aan de verhuurder. Hiervan wordt een scan gemaakt die behandeld wordt volgens de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’).
 • Door het ondertekenen van de huurovereenkomst, verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 6. Verplichtingen van de huurder

 • De huurder heeft een minimale leeftijd van 18 jaar.
 • Alle kosten die verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden, kosten voor de brandstof en eventuele geldboetes zijn voor rekening van de huurder.
 • De huurder mag bij besturen van de boot niet onder invloed van drank en/of drugs zijn. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij het besturen van een auto. De aanwezigheid van drugs is te allen tijde verboden. De stuurman van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn, en het wettelijke toegestane promillage niet te overschrijden. Indien verhuurder constateert dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van huur- en borgsom.
 • De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming.
 • Huurder is verplicht zich te houden aan het huisreglement die verhuurder kenbaar heeft gemaakt.
 • Laat de huurder het vaartuig op een andere plaats achter dan overeengekomen, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder.
 • Bij foutief tanken (bijvoorbeeld het tanken van de verkeerde brandstof of in de verkeerde tank) zijn de kosten voor herstel en reiniging voor rekening van de huurder.

Artikel 7. Verplichtingen van de verhuurder

 • Bij aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder. De verhuurder zorgt ervoor dat het vaartuig in goede staat verkeert, zodat het kan dienen waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheids-uitrusting.
 • De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
 • Voor de afvaart dient de verhuurder een inventarislijst ter hand te stellen en huurder kennis te geven van het huisreglement.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het vaartuig en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig de eventueel bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, dan wel verduistering van deze eigendommen.
 • Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is € 280,00. In geval van toerekenbare schade zal dit leiden tot inhouding van de borgsom. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder dus aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het – door beide partijen ingevulde en ondertekende – schadeformulier in behandeling genomen.
 • Verlies van attributen van het vaartuig, zoals fenders, reddingsvesten, anker etc., zal door de huurder ter plaatse moeten worden vergoed.
 • Indien bootverhuur ’t Bevertje aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

Artikel 9. Schade of pech

 • Bij schade of pech neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder. Het telefoonnummer hiervan is bekend bij de huurder.
 • De huurder stelt de verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.
 • Bij schade, pech of averij welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van de verhuurder. De huurder dient in zijn belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.
 • Reparatie dient te allen tijde plaats te vinden in overleg met Bootverhuur ’t Bevertje.
 • De schade zal op de borg in mindering worden gebracht. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de afvaart te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

Artikel 10. Annulering of wijziging

  • In geval van een huurperiode geldt een kosteloze annulering bij slecht weer (code oranje of hoger, windkracht 5 of hoger in het vaargebied), voor aanvang van de huurperiode. Slecht weer tijdens de huurperiode valt niet onder de annuleringsvoorwaarden.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor tijdstip/datum aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd.
  • Indien de huurder binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode zelf annuleert is de volledige huur verschuldigd.
  • In het geval van het niet nakomen van een reservering wordt de totale huursom in rekening gebracht. Indien er gebruikt wordt gemaakt van een cadeaubon/waardebon, dan komt deze te vervallen en wordt deze beschouwd als ingeleverd.

Artikel 11.  Wanprestatie

 • Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. De weersomstandigheden dit vereisen (bij windkracht 5 of hoger mag er niet gevaren worden); b. Huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt; c. Huurder overlast veroorzaakt. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 • Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 50,00 per half uur, en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.

Artikel 12. Overmacht

 • Bootverhuur ’t Bevertje is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Hiermee wordt er bedoeld: iedere omstandigheid waarop bootverhuur ’t Bevertje geen redelijke controle kan uitoefenen en welke niet van tevoren zijn voorzien.

Artikel 13. Ontbinden overeenkomst

 • Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 • Het bovenstaande lid geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

Artikel 14. Privacy

 • Bootverhuur ‘t Bevertje respecteert de privacy van de huurder. Bootverhuur ‘t Bevertje neemt de gegevens van de huurder op in een database met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Door Bootverhuur ‘t Bevertje worden aan derden geen gegevens van de huurder verstrekt.
 • Bootverhuur ‘t Bevertje gebruikt de gegevens van de huurder voor de volgende doeleinden:

– om de reserveringen zo goed mogelijk te faciliteren;

– om de huurder middels nieuwsbrieven op de hoogte te stellen van de diensten van Bootverhuur ‘t Bevertje. De huurder kan zich hiervoor – indien gewenst – te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden.

– om de huurder eventueel te benaderen voor een terugkoppeling over zijn of haar ervaring met Bootverhuur ‘t Bevertje.

 • Bootverhuur ‘t Bevertje maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies wordt verwezen naar de Cookieverklaring van Bootverhuur ’t Bevertje zoals te lezen op www.bevertjeverhuur.nl.

Artikel 15. Algemene bepalingen

 • Personen onder de 18 jaar mogen geen boot besturen.
 • Onderhuur of bruikleen van het gehuurde vaartuig is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om buiten het toegestane vaargebied te treden. Het vaargebied is weergegeven in de informatiemap zoals aanwezig in de boot.
 • Het is niet toegestaan om met meer personen aan boord te zijn dan het aantal dat door Bootverhuur ’t Bevertje is voorgeschreven voor het gehuurde vaartuig.
 • Het is niet toegestaan om andere vaartuigen te slepen.
 • De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de vaarregels
 • Klachten, welke betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, dienen 24 uur na de constatering rechtstreeks aan de verhuurder te worden doorgegeven. Niet tijdig ingediende klachten worden niet door verhuurder in behandeling genomen tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de huurder kan worden tegengeworpen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 • Op de overeenkomst tussen Bootverhuur ‘t Bevertje en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Bootverhuur ‘t Bevertje. Niettemin heeft Bootverhuur ‘t Bevertje het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon-/vestigingsplaats van de huurder.

Artikel 17. Slotbepaling

 • Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Bootverhuur ’t Bevertje van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Een vertaalde versie van deze voorwaarden is niet rechtsgeldig.